Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden - Maroesjka Zwartbol 01-12-2022

 

Inleiding

De activiteiten van Maroesjka Zwartbol (eenmanszaak) zijn gericht op begeleiding, coaching en advies op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Het volledig aanbod van onze dienstverlening vind je op onze website: www.kriki-coaching.nl 

 

Artikel 1: Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdracht: de tussen Maroesjka Zwartbol en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst;
  • Opdrachtgever: de klant (rechtspersoon of natuurlijke persoon) die met Maroesjka Zwartbol een overeenkomst aangaat. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Maroesjka Zwartbol zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Mroesjka Zwartbol;
  • Opdrachtnemer: Maroesjka Zwartbol, gevestigd aan Lekdijk 45 te Tienhoven aan de Lek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 83907300;
  • Derden: in voorkomende gevallen kan Maroesjka Zwartbol haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Maroesjka Zwartbol kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van de dienstverlening noodzakelijk is. 

Artikel 2: Toepassing van de voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle coaching-, begeleiding en algehele dienstverlening van Maroesjka Zwartbol.

2.2Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met de opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

2.3 Door het verstrekken van een Opdracht aan Maroesjka Zwartbol, verklaart de opdrachtgever kennis te hebben genomen van deze Algemene voorwaarden (en de daarbij behorende Privacybeleid) en met de inhoud ervan akkoord te gaan. 

2.4 Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Maroesjka Zwartbol deze afwijkingen schriftelijk (per e-mail) aan de opdrachtgever heeft bevestigd. 

 

Artikel 3: Opdrachten

3.1 Bij elke overeenkomst tussen Maroesjka Zwartbol en haar Opdrachtgever verplicht Maroesjka Zwartbol zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de Opdrachtgever van Maroesjka Zwartbol kan en mag verwachten op het moment dat de Opdracht tot stand komt.

3.2 Aan het eerste oriënterende gesprek met de Opdrachtgever zijn geen kosten verbonden. Oriënterende gesprekken zijn vrijblijvend en vertrouwelijk. 

3.3 Alle door Maroesjka Zwartbol persoonlijk op maat gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders vermeld. Er is sprake van een overeenkomst wanneer de Opdrachtgever aan Maroesjka Zwartbol een schriftelijke bevestiging verstrekt, zoals een e-mail of een ingevuld inschrijfformulier. 

3.4 Maroesjka Zwartbol behoudt zich het recht voor zonder opgave van reden één (of meerdere) coachgesprek(ken) en/of coachtraject(en) op een andere datum te laten plaatsvinden of te annuleren. De Opdrachtgever heeft recht op terugbetaling van het betaalde bedrag voor het door Maroesjka Zwartbol geannuleerde coachgesprek(ken) en/of coachtraject(en). De Opdrachtgever zal hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld. Bij het annuleren van één of meerdere diensten door Maroesjka Zwartbol heeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding van welke aard dan ook.

3.5 Voor enkele diensten kan een maximum aantal deelnemers gelden. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Indien er geen plaats meer is voor de door jou beoogde datum en/of dienst dan ontvang je hiervan bericht.

3.6 Opdrachtgever dient zich te allen tijde te houden aan de huisregels van Maroesjka Zwartbol: 

  • Op het gehele terrein, dus in de stallen, op het erf, parkeerplaats, paddock, weilanden en in de binnenbak is het verboden te roken;
  • Auto’s kunnen geparkeerd worden op de aangewezen plaatsen;
  • Paarden  mogen niet worden gevoerd.

Ontstane schade door het niet naleven van deze huisregels door de Opdrachtgever worden verhaald op de Opdrachtgever.

Artikel 4: Wijziging of annulering

4.1 De overeenkomst wordt door middel van inschrijving aangegaan voor de duur c.q. het aantal afspraken van de vooraf overeengekomen dienst.

4.2 Tussentijdse wijziging of annulering van de overeenkomst kan alleen schriftelijk (per e-mail) plaatsvinden. De Opdrachtgever ontvangt in dat geval geen restitutie van reeds betaalde facturen. In uitzonderlijke situaties kan door Maroesjka Zwartbol eventueel anders worden beslist. 

4.3 Een afspraak voor een coachgesprek kan door Opdrachtgever tot 48 uur van tevoren kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd. Daarna worden altijd kosten in rekening gebracht:

  • Annulering tot 24 uur van tevoren: 50 % van het tarief van het coachgesprek;
  • Annulering later dan 24 uur van tevoren of bij een ‘no show’: 100 % van het tarief van het coachgesprek.

4.4 Bij annulering later dan 48 uur van tevoren voor een kosteloze bijeenkomst Paardencoaching wordt standaard € 25,- (inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor ZZP’ers/bedrijven) administratiekosten in rekening gebracht.

4.5 Zonder tijdige schriftelijke (per e-mail) kennisgeving worden de volledige kosten in rekening gebracht van het aantal afspraken van de vooraf overeengekomen dienst.

Artikel 5: Overmacht

5.1 Een tekortkoming in de nakoming van de Opdracht kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.

5.2 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals brand, diefstal, terrorisme, natuurrampen, langdurige ziekte etc.

 

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden

6.1 De totale som van de vooraf overeengekomen dienst dient binnen 14 dagen na datum factuur te zijn voldaan, met dien verstande dat altijd voorafgaande aan de eerste afspraak alle openstaande bedragen zijn voldaan. In overleg kan hiervan worden afgeweken en is alleen bindend wanneer Mariska Dekker deze afwijkingen schriftelijk (per e-mail) aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.

6.2 Bij te late betaling wordt standaard € 25,- (inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor ZZP’ers/bedrijven) administratiekosten in rekening gebracht. Indien na een tweede termijn van 14 dagen betaling uitblijft, zal de vordering in handen worden gegeven aan een incassobureau of advocaat. De Opdrachtgever is dan ook de wettelijk vastgestelde vertragingsrente en de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd.

6.3 Alle door Mariska Dekker opgegeven tarieven zijn inclusief het actuele BTW-tarief, reis- en andere onkosten, tenzij anders vermeld.

6.4 Voor een actueel overzicht van de tarieven die van toepassing zijn voor de verschillende diensten verwijzen we je naar onze website: www.kriki-coaching.nl 

 

Artikel 7: Intellectueel eigendom

7.1 De door Maroesjka Zwartbol samengestelde leermiddelen (behoudens licenties van derden) die aan de Opdrachtgever worden verstrekt blijven eigendom van Maroesjka Zwartbol en zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoer van de overeengekomen Opdracht en mogen niet worden vermenigvuldigd of ter beschikking worden gesteld aan derden. Niets mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Mariska Dekker. De Opdrachtgever krijgt alleen een niet-overdraagbaar gebruiksrecht.

7.2 Bij overtreding van het in artikel 7.1 bepaalde zal Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd zijn van € 10.000,- (zegge: “tienduizend euro”) per geval en € 500,- (zegge: “vijfhonderd euro”) per dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 50.000,- (zegge: “vijftig duizend euro”). 

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1. Maroesjka Zwartbol heeft een inspanningsverplichting ten behoeve van de kwaliteit van de diensten en bewaakt de kwaliteit ervan. Maroesjka Zwartbol behoudt zich het recht voor in verband met onvoorziene omstandigheden of actuele ontwikkelingen dat de dienstverlening gewijzigd kan worden (op onderdelen), die het wezen ervan niet aantasten.

8.2 De website van Maroesjka Zwartbol is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch voor eventuele fouten aanvaardt Maroesjka Zwartbol geen enkele aansprakelijkheid. Bij onduidelijkheden en/of vragen kan je contact opnemen met Maroesjka Zwartbol.

8.3 Maroesjka Zwartbol is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Maroesjka Zwartbol. Maroesjka Zwartbol is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Ook vermeende psychische schade die Opdrachtgevers claimen te hebben opgelopen tijdens één (of meerdere) coachgesprek(ken) en/of coachtraject(en) bij Maroesjka Zwartbol, valt onder deze clausule.

8.4 Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever dienen binnen één maand na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. 

8.5 Wanneer Maroesjka Zwartbol is gehouden aan vergoeding van door de Opdrachtgever geleden schade, is deze vergoeding te allen tijde beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de Opdracht.

8.6 Maroesjka Zwartbol is ervaren in het begeleiden van individuen, groepen en paarden en heeft de veiligheid en integriteit van de deelnemers hoog in het vaandel staan. Echter, de Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het eigen welzijn, gezond- en veiligheid.

8.7 Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van de Opdracht, staat het Opdrachtgever vrij om te kiezen wel of niet aan deze activiteiten deel te nemen. Het is aan Opdrachtgever zelf om te bepalen of deelname voor hen verantwoord en aanvaardbaar is. 

Artikel 9: Vertrouwelijke informatie

9.1 Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 

9.2 Als Maroesjka Zwartbol op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als Maroesjka Zwartbol zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Maroesjka Zwartbol niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 10: Persoonsgegevens (zie ook Privacybeleid)

10.1 Maroesjka Zwartbol zal ten aanzien van het gebruik van door jou verstrekte gegevens of ter kennis gekomen informatie zorgvuldig zijn en handelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgever verleent Maroesjka Zwartbol bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens in haar bestand op te nemen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Maroesjka Zwartbol hanteert naast deze Algemene voorwaarden een Privacybeleid, die onderdeel is van de overeenkomst. Hierin staat o.a. expliciet vermeld welke persoonsgegevens bewaard worden, hoelang en welke rechten de betrokkene heeft. Maroesjka Zwartbol beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften, benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden (zoals administratie, incasso, marketing en verbetering van de dienstverlening) en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

10.2 Bij sommige gelegenheden kan er een foto- en/of videograaf aanwezig zijn die foto’s en/of video’s maakt. Mocht het zo zijn dat je herkenbaar op een foto of video bent te zien, dan zal vooraf schriftelijk toestemming aan jou worden gevraagd alvorens we deze foto en/of video publiceren op onze website en/of social media.

 

Artikel 11: Evaluatie

11.1 Iedere dienst wordt geëvalueerd. Het is voor de ontwikkeling en verdere uitbouw van onze dienstverlening van groot belang via de evaluatieformulieren de reacties te vernemen. Jouw informatie wordt zoveel mogelijk in de organisatie en verdere dienstverlening verwerkt. Jouw medewerking bij het invullen en inleveren van de evaluatie wordt ten zeerste op prijs gesteld.
 

Artikel 12: Wijzigingen en/of aanvullingen Algemene voorwaarden

12.1 Deze Algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en/of aangevuld. De wijzigingen of aanvullingen kunnen bijvoorbeeld nodig zijn door technische, wetenschappelijke of andere ontwikkelingen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. De meest recente Algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op de dienstverlening en zijn te vinden op onze website: www.kriki-coaching.nl 

 

Artikel 13: Klachtenprocedure

13.1 Maroesjka Zwartbol doet altijd naar eer en geweten haar best en levert te allen tijde een uiterste inspanning om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Ondanks alle door haar in acht genomen zorgvuldigheid kan het een keer voorkomen dat de dienstverlening niet naar tevredenheid is verlopen. Maroesjka Zwartbol neemt alleen klachten in behandeling die schriftelijk binnen één maand na aanvang van de dienstverlening zijn ingediend. Klachten kunnen gericht worden per e-mail aan: info@kriki-coaching.nl t.a.v. Maroesjka Zwartbol van Kriki-coaching o.v.v. klachtenprocedure. Je krijgt altijd binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht een reactie.
 

Artikel 14: Toepasselijk recht

14.1 Op alle betrekkingen tussen Maroesjka Zwartbol en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Laatste update: 01-12-2022